KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

 

RODO - POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator: Koszaliński Sztab Ratownictwa, 75-501 Koszalin ul. Piłsudskiego 11-15 pok. 223, NIP 6692383769, tel. 502 248 178, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Daneosobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte
w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora, stronę internetową lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

 

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi
w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje
o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy lub świadczonych w związku z tą umową usług.

Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym
do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp
do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, bezpośrednio zainteresowanych.

Jeśli dojdzie, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „włamania na serwer, ich utrata), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp
do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy
i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług ratowniczych, szkoleń

 • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),

 • komentowania artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów w mediach społecznościowych tj. Facebook

 • prowadzenia analiz statystycznych,

 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową o świadczenie usług

 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,

 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez KSR samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami

 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,

 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym danego wydarzenia, przy zapisaniu się do KSR, podczas dodawania opinii i komentarzy oraz innych działań.

 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje
  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa
  do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom wspierającym KSR w świadczeniu usług płatniczych,

 2. podmiotom usług związanych z przechowywaniem, łączeniem, analizowaniem, archiwizowaniem
  i usuwaniem danych,

 3. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom,

 4. firmom ubezpieczeniowym,

 5. podmiotom z zakresu dochodzenia należności,

 6. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

 7. na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury,

 8. dostawcom usług IT, dostawcom usług telekomunikacyjnych,

 9. innym podwykonawcom, z których korzysta Administrator w celu świadczenia Usług.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez KSR, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy
o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

Dane osobowe w celu marketingu własnego KRS będą przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu lub odwołania zgody.

 

ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Powyższa Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r. i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Dane osobowe".

Odsłony: 1428